TOIMINTASUUNNITELMA 2024

TOIMINTASUUNNITELMA 2024Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistön yhteenkuuluvuuden ja yhteishengen ylläpitäminen, rannikkotykistöperinteen ja perinne-esineistön vaaliminen sekä maanpuolustushengen edistäminen.

Tarkoitusperien toteuttamiseksi yhdistys jatkaa toiminta-alueensa rannikkotykistöperinteiden taltioimista. Perinteiden ylläpito muodoissa korostuu rannikkotykistöhenki ja toiminnassa painotetaan jäsenistön yhteenkuuluvuutta. Omantoiminnan ohella osallistutaan alueellisiin ja valtakunnallisiintilaisuuksiin,sekä huolehditaan yhdistyksen tunnettuudesta.


Perinne-ja jäsentoiminta

Perinnetoiminnan painopiste säilyy perinnejoukko-osaston, Turun Rannikkotykistörykmentin toimintaan, syntyhistoriaan ja toimipaikkoihin liittyvissä tapahtumissa. Vakiintuneita toimintatapoja jatketaan, huomioimalla myös muita perinne-, merkki- ja muistotapahtumia, jotka liittyvät yhdistyksen toimintaan ja tarkoitusperiin niin vuosittain kuin myös pidemmällä aikavälillä. Perinnejoukko-osaston kunniakasta perinnelippua käytetään yhdistyksen tilaisuuksissa.

Muistolaattahanketta jatketaan yhteistyössä Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry:n kanssa. Toimintavuoden aikana käynnistetään olemassa olevien laattojen kuntokartoitus. Vuonna 2024 kiinnitetään yksi uusi muistolaattaReilaan.

Perinneyhdistyksen vapaaehtoisia pyritään aktivoimaan Saaristomeren entisten linnakkeiden kunnostus- ja esittelytöihin. Lähinnä tykkeihin/tykkiasemiin kohdistuvat kunnostustyöt painottuvat ensisijaisesti linnakkeisiin ja saariin, joissa on toimivaa yrittäjäpohjaista matkailualan toimintaa ja rannikkotykistöllisesti mielenkiintoisia kohteita. Toiminta edellyttää tiivistä yhteistyötä Sotamuseon/Forum Marinum säätiön sekä Metsähallituksen kanssa. Myös mahdolliset muut rannikkotykistöntai linnake-elämän perinteisiin linkittyvät yhteisöt/toimijat tulee tiedostaa.


Linnakkeiden perinteiden ja aikalaiskertomusten taltioimista jatketaan. Jäsenistöä pyritään aktivoimaan kirjoittamaan omakohtaisia muistoja, kertomuksia ja kokemuksia rannikkotykistön ajoilta; olkoot ne linnakkeelta tai mantereelta, työhön tai elämiseen liittyviä eikä kirjoituksen muodolla tai vastaavilla seikoilla ole merkitystä.

Jäsentoiminnan painopiste on järjestää mahdollisuus osallistua erilaisiin retkiin ja tapahtumiin, joissa voisi tavata yhdistyksen jäseniä sekä tutustua joko uusiin tai ennestään tuttuihin ja muistorikkaisiin paikkoihin. Tutustumiskäynnit vast. toteutetaan joko omin voimin tai yhdessä muiden alueen maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Ensisijassa hyödynnetään yhteistyötä Turun Rannikkotykistökillan kanssa. Mahdollisiin vierailu- ja tutustumiskohteisiin pyritään sisällyttämään käynti jollekin perinnejoukko-osastomme toimipaikalle. Jäsenhankinnassa ja markkinoinnissa korostetaan sitä, ettei jäsenyys edellytä rannikkotykistötaustaa saatikka palvelusta TurRtR:ssä tai sen seuraajissa.

Yhdistyksen säännöt tarkistetaan. Yhdistyksen kevätkokous järjestetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.


Viestintä

Yhdistyksen viestinnän tavoitteina on

1) kertoa jäsenille yhdistyksen toiminnasta ja tarkoitusperästä,

2) tukea aselajin tuntemusta korostamalla rannikkotykistön vahvaa asemaa maanpuolustuksessa saariston alueella sekä aselajin roolia elävän saariston säilymisessä ja työllistäjänä sekä

3) tehdä Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys ry:stä alueella tunnettu yhdistys.

Tarkoitusta toteutetaan osallistumalla sidosryhmien tilaisuuksiin ja ylläpitämällä yhteyttä samanlaatuisiin päämääriin pyrkiviin yhdistyksiin.

Viestinnässä hyödynnetään yhdistyksen verkkosivuja, ja huolehditaan sivuston ajanmukaisuudesta ja käytettävyydestä. Jäsenistölle tiedotteet ja tapahtumailmoitukset lähetetään pääsääntöisesti sähköpostilla. Sähköpostiosoitteisto pidetään ajan tasalla. Kokouskutsut lähetetään sääntöjen mukaisesti tarvittaessa myöspostitse.

Markkinointi- ja huomionosoitusmateriaalit sekä -muodot pyritään vakiinnuttamaan.

Jäsenistölle tilataan Rannikon Puolustaja -lehti.


Yhteistyötahotja -toiminta

Ylläpidetään yhteyttä samanlaatuisiin päämääriin pyrkiviin yhdistyksiin ja yhteisöihin.

Perinnetoiminnassa tärkein yhteistyötaho puolustusvoimissa on Rannikkoprikaati, jolle merivoimien sisällä on annettu vastuu rannikkotykistön perinteiden (TurRtR) vaalimisesta yhteistyössä yhdistyksemme kanssa.

Yhteistyötä jatketaan edelleen jo vakiintuneiden tahojen kanssa. Rannikkotykistön perinneyhdistys ry:n laajentunut rooli aselajimme perinneasioissa tulee huomioida ja yhteistyön tulee säilyä aktiivisena. Muina tärkeinä yhteistyötahoina ovat muun muassa Forum Marinum, Merivoimat, Turun Rannikkotykistökilta ry, Selkämeren Rannikkokilta ry, Sininen Reservi ry, Arma Aboa, Satakunnan Asehistoriallinen Seura sekä alueelliset ja paikalliset toimijat eri linnakkeilla.

Yhteistyötahojen toimintaan osallistutaan tarvittavalla laajuudella ja aktiivisuudella ottamalla huomioon edustukset, kokoukset ja tapahtumat.


Talous

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksutuloilla ja lahjoitusvaroilla. Jäsenmaksut pyritään pitämään jatkossakin alhaisina, ja tarvittaessa jäsentapahtumissa hyödynnetään omakustannusperiaatetta.

Jaa tämä sivu