YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

TURUN RANNIKKOTYKISTÖRYKMENTIN PERINNEYHDISTYS RY:n SÄÄNNÖT

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 24.11.2011

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Paraisten kaupungissa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistön yhteenkuuluvuuden ja yhteishengen ylläpitäminen, rannikkotykistöperinteen ja perinne-esineistön vaaliminen sekä maanpuolustushengen edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys - pitää yhteyttä samanlaatuisiin päämääriin pyrkivien muiden yhdistysten kanssa, - järjestää valistus-, virkistys-, juhla- ja huvitilaisuuksia, - ylläpitää jäsentensä käyttöön tarkoitettua perinnehuoneistoa tai vastaavaa tilaa sekä kerää ja säilyttää alaansa liittyvää perinnetietoutta - harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi - toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä, - järjestämissään juhlissa tai tilaisuuksissa harjoittaa anniskelutoimintaa asianmukaisen luvan saatuaan, - hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, - ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä - saavuttaa nimiinsä muita oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata.

Toiminnalleen yhdistys hankkii tarvittaessa asianmukaiset luvat.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä Turun Rannikkopatteriston perinnejoukoissa tai Turun Rannikkopataljoonassa palvellut tai palveleva henkilö (palkattu henkilöstö), yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka ovat vuorovuosina erovuorossa. Puheenjohtaja valitaan ensimmäisellä kerralla kahdeksi vuodeksi ja varapuheenjohtaja yhdeksi vuodeksi.

Lisäksi hallitukseen kuuluu kolmesta (3) viiteen (5) jäsentä joiden toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä toimikunnat.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille jaetulla tai postitetuilla kirjeillä tai sähköpostijärjestelmän kautta niille jäsenille, jotka ovat yhdistykselle ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen esityslista 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan kertomus 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen esityslista 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 6. päätetään hallituksen jäsenten määrä seuraavaksi toimikaudeksi 7. valitaan erovuoroisen tilalle hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi 8. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen Turunmaalla ja/tai Lounais-Suomessa, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13. Muut asiat

Muiden asioiden, joita ei ole otettu näihin sääntöihin, suhteen noudatetaan voimassa olevia yhdistyksistä annettuja lakeja ja asetuksia.

Jaa tämä sivu