VIIMEISIMMÄN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAYhdistyksen syyskokouksen pöytäkirja 23.11.2023


Aika 23.11.2023 klo 18:30

Paikka Heikkilän sotilaskoti, yläsali


1. Kokouksenavaus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:30 ja toivott iosallistujat tervetulleeksi.


2. Kokouksenpuheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Rantakari valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
Yhdistyksen sihteeri Birgit Tuomola valittiin kokouksen sihteeriksi.

Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Viitala ja Juha Saarinen


3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi


4. Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.


5. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

Esiteltiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi.
Huomioitavaksi, että toimintasuunnitelma on perinneaineiston ja sääntömuutoksen osalta ehdollinen, mikäli asiat hyväksytään myöhemmin tässä kokouksessa. Muussa tapauksessa kohdat poistetaan toimintasuunnitelmasta.


Yhdistyksen rahastonhoitaja esitteli tulo- ja menoarvion. Hallitus esittää, että jäsenmaksu säilytetään ennallaan (15€/vuosi/jäsen) eikä peritä erillistä liittymismaksua.

Vahvistettiinjäsenmaksu ja hyväksyttiin tulo- ja menoarvio.


6. Hallituksen jäsenten määrä seuraavaksi toimikaudeksi

Vuonna 2023 hallituksessa on ollut 6 jäsentä. Hallitus esittää jatkamista vuonna 2024 nykyisellä määrällä. Esitys hyväksyttiin.


7. Valitaan erovuoroisen tilalle hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtajaja muut hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi

Puheenjohtaja Rantakari on valittu kaudelle 2023-2024, joten hän ei ole erovuoroinen ja jatkaa tehtävässä.


Varapuheenjohtaja Lehtovaara valittu vuodeksi 2023. Erovuoroinen Lehtovaara on ilmoittanut luopuvansa hallitustyöskentelystä.


Varapuheenjohtajaksi valittiin Markku Viitala ja lisäksi hallitukseen valittiin Ari Ahomäki, Birgit Tuomola, Juha Saarinen ja Jari Hartikainen.8. Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi valittiin Fredrik Salonen ja varatoiminnantarkastajaksi Matti Tauru.


9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallituksenkokoukselle valmistelema asia:


Yhdistyksemme sääntöjen 2. kohdan mukaisesti ”Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistön yhteenkuuluvuuden ja yhteishengen ylläpitäminen, rannikkotykistöperinteen ja perinne-esineistön vaaliminen sekä maanpuolustushengen edistäminen”. Yhdistyksen sääntöjen mainitsema perinne-esineistö on alkuperäisessä merkityksessään tarkoittanut Laatokan rannikkopuolustuksen esikunnan kalusteita ja yksittäisiä muistoesineitä. Sääntöjen tarkoittama irtaimisto on nyttemmin siirretty Merivoimien esikunnan Laatokka-perinnehuoneeseen.Yhdistyksen arvokkain perinne-esine tällä hetkellä on viimeinen TURRTR:n/TURRR:n lippu, joka on sijoitettu Pansioon.


Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan todennut, että nykyinen jäsenistömme ei ole vuosiin osoittanut kiinnostusta asiakirja- ja irtaimistokokoelmaa kohtaan. Hallitus myöskin katsoo, että kyseisen asiakirja- ja irtaimistokokoelman hallinnointi ei ole yhdistyksen sääntöjenmukainen tehtävä. Yhdistyksen materiaalin säilyttämiseen on osoitettu entinen Gyltön linnakkeen sotilaskodin kirjasto, jossa säilytetään myös Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry:n irtaimistoa. Materiaalivastuun näkökulmasta tilanne ei ole ongelmaton. Myöskään säilytystilan käytön jatkuvuudelle ei ole takeita.


Hallitus esittää syyskokoukselle em. kokoelman luovuttamista Rannikkotykistön

perinneyhdistysry:lle, joka suostuu vastaanottamaan em. kokoelman.


Keskusteltiin asiasta. Esitys sai kannatusta, mutta myös vastustusta.

Pasi Kataja kertoi runsaan määrän valokuvista olevan digitoimatta, tähän tarkoitukseen on yhdistykselle hankittu skannerikin. Puheenjohtaja kertoi, että yhteisessä tilassa on kolmen eri toimijan aineistoa, joten materiaalivastuuta ja aineiston hallintaa on vaikea toteuttaa näillä tilaresursseilla. Säilytystila on muutenkin haasteellinen, koska alueelle ei ole ulkopuolisilla pääsyä.


Kataja edellytti, että mahdolliseen luovutussopimukseen tulee lisätä ehto, että valokuvien käyttöoikeus säilyy yhdistyksellä.

Antti Suna teki vastaehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan valmistelemaanasiaa ja asia tuodaan kevätkokouksen ratkaistavaksi.


Äänestettiin hallituksen ja Antti Sunan esityksistä. Hallituksen esitys aineiston luovutuksesta voitti.


Äänestystulokset:

Luovutetaan,9ääntä

Eiluovuteta vielä, 6 ääntä10. Muutasiat

Julkaistiin kirjoituskilpailun tulokset

  1. sija Jorma Ake Kunniakirja ja 400€ rahapalkinto

  2. sija Ilkka Siiri Kunniakirja ja 100€ rahapalkinto

  3. sija Raimo Huuhtanen Kunniakirja ja 100€ rahapalkinto


Luovutettiin Jorma Akelle myönnetty Rannikon puolustajan ansiomitali.

Kuultiin katkelma J. Aken kirjoittamista muistelmista.


Keskusteltiin yhdistyksen säännöistä ja niiden päivittämisestä. Säännöissä on mm. maininta perinnetilan ylläpitämisestä.

Kataja muistutti, että tulee huomioida yhdistyksen sääntöjen muuttamisen olevan maksullista.

Sovittiin, että kevätkokoukseen valmistellaan muutosesitys, johon liittyen jäsenet voivat laittaa yhdistyksen sähköpostiin huomioita ja esityksiä sääntömuutoksista.


11. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja kiitti kokousosallistujia ja päätti kokouksen klo 19:35.
PasiRantakar                          iBirgit Tuomola

Hallituksenpuheenjohtaja        Yhdistyksen sihteeriJaa tämä sivu